SPECIALIZACE

Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o. poskytuje klientům komplexní služby ve všech oblastech práva se zaměřením na:

Občanské právo
Jsme připraveni Vám asistovat při přípravě standardní i zcela specializované smluvní agendy – ať již při přípravě kupní smlouvy na věci movité či nemovité, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemních smluv či smluv nepojmenovaných dle Vašich specifických potřeb. Stejně tak Vám budeme schopni odborně pomoci při vymáhání Vašich nároků z takových závazků, stejně jako jiných dalších nároků vznikajících Vám v průběhu života či při Vašem podnikání.
Zaměřujeme se pak dlouhodobě na právo nemovitostí, pracovní právo a právo autorské a práva související.

Úpadkové právo (insolvence, restrukturalizace, konkurs)
Vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci s insolvenčními správci disponujeme unikátním know-how, a proto jsme schopni Vás odborně provést jednotlivými fázemi procesů počínaje moratoriem, přes přípravu reorganizace, až po konkursní řízení. Jsme schopni efektivně pokrýt celé spektrum problémů, které musí podnikatelé či fyzické osoby v rámci jejich úpadku řešit.

Rodinné právo
V našem týmu jsme se vždy detailně věnovali právům vyplývajícím z uzavření manželství a založení rodiny. Neváhejte se proto na nás obrátit v případě potřeby řešit rozvod, svěření dítěte do vaší péče, problematiku výživného či vypořádání společného jmění manželů.

Spotřebitelské soutěže
Dlouhodobě právně zastupujeme společnosti, které se zabývají marketingovými službami včetně kompletní organizace spotřebitelských soutěží, když tato oblast prochází dlouhodobě právním vývojem, na který je třeba vždy adekvátně právně reagovat.

Právo obchodních společností
Již přes 20 let řešíme s našimi klienty právní poměry související se zakládáním, vznikem, správou, rušením a zánikem obchodních korporací včetně jejich likvidace. S tím souvisí mimo jiné vztahy mezi obchodními korporacemi, mezi jejich společníky, akcionáři nebo členy, jakož i mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem. S problematikou pak souvisí i ochrana práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením hospodářské soutěže.

Hromadná správa a vymáhání pohledávek
Naše kancelář se dlouhodobě soustředí i na hromadnou správu a vymáhání pohledávek a zastupování klientů v této oblasti. Vycházíme přitom z bohatých zkušeností s touto činností vykonávanou po několik let pro některé významné společnosti, zejména banky a pojišťovny. V této oblasti se naše kancelář zaměřuje především na racionalizaci, optimalizaci a produktivitu veškerých procesů, které musí být při této činnosti realizovány, a to ve vztahu ke klientům, soudům a exekutorům, zejména s důrazem na využití elektronických prostředků zpracování dat a tvorby dokumentů.
Aktuálně řeší AKDJ na 60.000 kusů pohledávek, větší část z nich již v rámci exekučního řízení. Naše kancelář v této oblasti úzce spolupracuje s několika soudními exekutory, díky čemuž je pro klienta možné připravit komplexní produkt tzv. „šitý na míru“. Synergickým postupem pak dochází k výraznému zvýšení efektivity při realizaci spravovaných pohledávek.

Dále Vám rádi poskytneme kvalitní servis i v dalších oblastech práva:

• Zastupování před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR a Soudu pro lidská práva ve Štrasburku
• Zastupování v trestním řízení, když jako advokáti jsme vedle smluvní klientely dlouhodobě pověřováni i zastupováním v rámci povinné obhajoby (ex offo)
• Správní právo včetně zastupování ve správních řízeních
• Směnečné právo
• Nároky vůči státu
• Nároky spotřebitele
• Náhrada škody na zdraví a majetku